مشخصات فردی

 • وضعیت خدمت وظیفه

 • شرح وضعیت جسمانی

 • نشانی محل اقامت

 • شماره تماس های ضروری

 

سوابق تحصیلی

  شماره 1

 • شماره 2

 

دوره هاي آموزشي تخصصي يا كارآموزي(به استثناي تحصيلات)

  شماره 1

 • شماره 2

 

معلومات زبان خارجی

 

سوابق کاری

  شماره 1

 • شماره 2

 • پیوست رزومه

 

درخواست شما

 

تعهد

 • اينجانب با وقوف كامل از مراتب فوق به تكميل و امضاء اين پرسشنامه مبادرت نموده ام و چنانچه بعد از ورود به شركت آذر طيف سپاهان معلوم گردد مطالبي را كه از لحاظ استخدام حائز اهميت مي باشد كتمان نموده و يا برخلاف واقع اظهار كرده ام ، اين پرسشنامه به منزله استعفاي اينجانب قلمداد خواهد شد. در ضمن متعهد مي شوم كه خسارات ناشي از آنها را به تشخيص شركت جبران نمايم.(این فرم هیچگونه تعهدی را متوجه شرکت ATS نمی نماید.)