bridge-&-railway

صنایع ریلی و پل سازی

ساخت و نصب پل های فلزی ماشین رو اتوبان صدر تهران حدود1300 تن در سال92-1391

ساخت و نصب پل های فلزی ماشین رو کرج و صالح آباد حدود 800 تن در سال92-1391

نصب سازه های فلزی منحصر به فرد پل طبیعت در اتوبان مدرس تهران حدود 1300 تن در سال92-1391

ساخت 2 دستگاه قالب رونده برای شرکت سپر سنگ مترو اصفهان  در سال1386

 ساخت 2 دستگاه Brilling Ring  دستگاه TBM شرکت الموت مترو اصفهان  در سال1386

ساخت 1 دستگاه مخزن میکسر گروت شرکت الموت مترواصفهان  در سال1384

ساخت 2 دستگاه مخزن میکسر بنتونیت شرکت الموت مترواصفهان در سال87-1384

ساخت 2 دستگاه واگن برگردان ((Tiping Device شرکت الموت مترواصفهان  در سال1384

 ساخت 2 دستگاه استارت رینگ برای  TBM شرکت الموت مترواصفهان در سال1384

ساخت 2 دستگاه شاهین ماک کار(واگن حمل خاک) شرکت الموت مترواصفهان در سال1383

ساخت 2 دستگاه بوش فرم برای TBM شرکت الموت مترواصفهان در سال1383

ساخت 2 دستگاه کامپنشین رینگ برای TBM شرکت الموت مترواصفهان  در سال1383

ساخت 2 دستگاه سگمنت بردار شرکت الموت مترواصفهان  در سال1383

 ساخت قالب های ستونی و تیر سقفی شرکت بناسازان فاز 2 متروی اصفهان  در سال1385

 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 1 دستگاه جرثقیل دروازه ای با دهنه 30 متر شرکت بناسازان فاز 2 متروی اصفهان حدود 30 تن  در سال 1385

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 3 دستگاه جرثقیل دروازه ای با دهنه 20 متر مترو اصفهان حدود 42 تن در سال1383

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 5 دستگاه قالب رونده تونل مترو اصفهان حدود 250تن در سال87-1384

ساخت سازه سقف ایستگاه شیخ کلینی مترو اصفهان حدود 400 تن  درسال1383

ساخت سازه های حفاظتی شفت ورودی دستگاه TBM متر اصفهان حدود 200 تن در سال 1382

ساخت شاسی واگن قطار باربری شرکت مبارز حدود 120 تن   در سال1382

ساخت لوله های فاضلاب مترو تهران حدود 30 تن در سال1382

ساخت قالب های بتن پل وحید اصفهان شرکت بناسازان سپاهان حدود 40 تن  در سال1384 

ساخت و نصب پل های فلزی واوان و جهان آباد متروی پرند تهران  300 تن  در سال1392